Đầu DVD GR168Đầu DVD GR168Đầu DVD GR168Đầu DVD GR168
Giá đại lý 240.000đ
Đọc được nhiều định dạng CD/ DVD/ SVCD/ DVCD/ MP3/ MPEG4/...
Hỗ trợ xem phim HD 1080i/ 720P.

Thích và Chia sẻ để lưu trang
Nội dung Giới Thiệu đang được cập nhật.

Sản phẩm liên quan

Đầu DVD GR168 Đầu DVD GR168
5 out of 5 based on 171 user ratings